آرنج بند با پدهای فشاری 2033

آرنج بند با پدهای فشاری 2033

54,250 تومان

محافظت و راحتی را برای آرنج و ساعد خشک، ضعیف یا آسیب دیده فراهم می کند. همچنین جهت کمک به کنترل تورم استفاده شود. طرح آستین آن از شکل طبیعی دست پیروی نموده و زیر لباس به راحتی قابل استفاده است. ب...

آرنج بند قابل تنظیم اسپورت 2040

آرنج بند قابل تنظیم اسپورت 2040

46,500 تومان

قدرت و حمایت را برای آرنج های خشک، ضعیف یا آسیب دیده فراهم می کند. همچنین از آسیب بیشتر نیز جلوگیری می کند. بندهای فشاری قابل تنظیم جهت اندازه مناسب و حمایت بیشتر .کمک به فراهم کردن مراقبت متوسط ...

آرنج بند کامفورت لیفت 2036

آرنج بند کامفورت لیفت 2036

33,550 تومان

حمایت مناسب برای آرنج های ضعیف، شکننده یا آسیب دیده را فراهم می کند. در طول فعالیت هایی که منجر به ناراحتی می شوند قابل استفاده است. کمک به فراهم نمودن فشار, راحتی و مراقبت .آستین براساس شکل طبیع...