شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

دانستنیهای دیابت بخش پایانی شفادرمان

سؤال 121- اثر فشار خون در بیماران دیابتی و قلبی و عروقی چیست؟

(بررسی دانستنیهای دیابت بخش پایانی)

جواب:

اطلاعات موجود در زمینه فشار خون بسیار بحث انگیزه است :

بعضی بررسی ها نشان داده که اصولا شیوی هیپرنانسیون ( ازدیاد فشار خون) در بیماران I.DDM

بیشتر از جوامع غیر دیابتیکی هم سن و سال ( ولی با تفاوتهای بسیار) در بین زنان می‌‌باشد.

ولی این یافته ها تا بحال تائید نشده است. علت تناقضات این نتایج به دلیل گوناگونی

تعاریف دیابت و یا معیار تعریف هیپر تانسیون می‌‌باشد.

به عبارت دیگر مدرکی وجود دارد که شیوع هیپرتانسیون در همه بیمارن I.DDM  یکسان نیست.

و اصولا در بیمارانیکه پروتئین اوری نفرو پاتی آشکاری دارند به 50 درصد میرسد،

در حالیکه در بیماران با دفع طبیعی آلبومین شیوع هیپرتانسیون

مشابه گروه کنترل غیر دیابتی همگن می‌‌باشند .

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

مشخص نیست که هیپرتانسیون در افراد IDDM  بطور ساده باعث آسیب ثانویه کلیه بشود

یا هم زمان یا حتی قبل از تخریب عمل کلیه رخ می دهد.

درا کثر مطالعات آینده نگر ظهور پروتئین اوری موازی افزایش فشار خون می‌‌باشد.

برای تفسیر این یافته، فرضیه استعداد ژنتیکی ابتلا به هیپرتانسون و نفروپاتی بیشتر مورد قبول بوده است.

افزایش انتقال دو طرفه Na/Li به عنوان یک علامت ارثی افزایش فشار خون

در افراد غیر دیابتیکی و همینطور در افراد IDDM  مبتلا به نفورپاتی محسوب می‌‌گردد

در این زمینه افزایش انتقال فعال دو طرفه Na/Li در به عنوان یک علامت ارثی

افزایش فشار خون در افراد غیر دیابتی وهمینطور در افرادIDOM  مبتلابه نفروپاتی محسوب می گردد.

دراین زمینه افزایش انتقال فعال دوطرفه Na/Li  در اریتروسیها  (گلبولهای قرمز)

یک علامت ژنتیکی فرد برای استعداد ابتلا به هر دو حالت میباشد.

دیابت و رژیم خوراکی شفادرمان

بهر حال اطلاعات بیشتری برای اثبات این فرضیات لازم است

روی هم رفته این اطلاعات نظریه وجود عوامل خطر بیماری قلب و عروق در IDDM  را تایید می‌‌کنند

اگر چه اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی عمل این فاکتورها در افراد دیابتی لازم است

شاخص هایئ وجود دارد که همانگونه که در افرد غیر دیابتی مهم می‌‌باشد

در دیابتی هم مهم است. یک بررسی کنترل شده بر روی بیماران دیابتی نوع IDDM  

یک حمله قلبی در مقایسه با بیماران فاقد بیماری کرونر (CHD)  داشتند نشان داد

که فشار خون و سطح کلسترول LDL   در گروه قبلی بیشتر بوده است

نمودار خطر در بیماران IDDM  توجیح کننده شروع فوق العاده زیاد مرگ و میر ناشی از بیماری قلب و عروق نمی‌‌باشد.

سایر عوامل که هنوز کاملاً اشکار نشده اند محتملا از عوامل مولد آبرواسکلروز می باشند.

 

سؤال 122- افزایش قند خون در بیماری قلبی و عروقی را شرح دهید؟

جواب:

افزایش قند خون بطور متغییر و مزمن، اختلال متابولیکی اولیه در افراد می‌‌باشد

وبهمین دلیل شاخص اصلی تعیین احتمال زخمهای عروقی دیابت بشمار میرود

( همانگونه که در بیماری مویرگها مشاهده شده است )

بررسی اپیدمیولوژیکی و کلینکی ( بالینی) ارتباط ضعیفی را بین زمان و درجه هیپرگلیسمی

و میزان و شدت CHD (بیماری کرونر) نشان می‌‌دهد که اطلاعات موجود توضیح کاملی را

در مورد این موضوع ارائه نمیدهد همین طور اثر کنترل قند خون روی بیماری عروق بزرگ هنوز مورد بحث است

تمام مکانیسم هائی که در آن هیپرگلسیمی ( زیادی قند خون) ممکن است

مستقیماً باعث تشدید آترواسکلروزیس شود مشخص گردیده است که شامل:

اثر نامطلوب گلوکز غیر طبیعی خون روی سلولهای عروقی و نتیجتا پیشرفت آتروژنی میباشد

آشفتگی عمیق سیکل سلولی، به تاخیر افتادن تکثیر و مرگ سریع سلولهای اندوتلیال

و همین گیلکوژیلاسیون غیر آنزیمی پروتئین های ساختمانی ،

همراه با اثرات تجمع محصولات نهائی گلوگوزیله قبلی، همگی در ایجاد ضایعه عروقی ثابت شده اند

بهر حال این مدارک اصولا از بررسی های تجربی خارج از بدن و تامبم

و شرایط درونی بدن ( که به اندازه کافی ثابت نشده است) بدست آمده است.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

سؤال123- پروتئین اوری در بیماریهای دیابتی قلبی و عروقی چیست؟

جواب:

اکثر اطلاعات موجود در دهه گذشته از بررسی خطرزیاد ضایعات قلبی و عروقی بیماران IDDM  

مبتلا به پروتئین اوری یا نفروپاتی بارز بدست آمده است

در حالیکه افراد با دفع طبیعی آلبومین در معرض خطر بسیار کمتری قرار داشتند

اما این خطر اصولا بیشتر از افراد غیر دیابتی  می‌‌باشد.

در بیماران IDDM  متبلا به پروتئین اوری، شیوع بیماری قلب عروق به بیش از 10 برابر

در مقایسه با بیماران دیابتیک غیر پروتئین اوره و به 15 برابر بیشتر از افراد غیر دیابتیکی ، افزایش می‌‌یابد.

 

گر چه  اختلالات مهم منحنی خطر بیماری قلب و عروق نه فقط در بیماران دیابتی

مبتلا به پروتئین اوری بارز یا  نفور پاتی نهائی بلکه در افراد مبتلا

به آلبومین اوری کم ( سرعت دفع کلیوی آلبومین) به مدتی طولانی

قبل از بروز علایم بالینی( اختلال کلیه) شرح داده شده است.

 

بهر حال تفسیر

این نتایج بطور کامل معلوم نیست.

اختلالات حاصله شامل: فشار خون سیستولیک و دیاستالیک بالا و

بالا بودن کلسترول توتال سرم و کلسترول LDL  بالا بودن تری گلیسیدها توتال و

تری گلیسدید های VLDL  پائین بودن کلسترول HDL  و بالا بودن LP (a) ،

افزایش سطح فیبری نوژن پلاسما و چسبندگی غیر طبیعی پلاکت ها در داخل بدن می‌‌باشد.

هر چه این بیماران بیشتر در معرض این عوامل قرار گیرند،

خطر بیماری قلب  وعروق نیز در بین آنها بیشتر می‌‌شود

بهر حال براساس یافته های موجود، منافع بالقوه کاهش کلسترول سرم و فشار خون،

مشابه حالات فوق در افراد غیر دیابتی نیست.

اما قادر به توضیح کامل بالا بودن خطر بیماری قلب عروق در بیماران IDDM  مبتلا

به پروتئین اوری نمی‌‌باشیم. علت اینکه چرا پروتئین اوری در IDDM  موجب پیش آگهی بدی می شود

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

و چرا فقط در 40 تا 30  درصد این افراد دیده می‌‌شود هنوز معلوم نیست .

براساس اطلاعات موجود نقش احتمالی عوامل ژنتیتیک را

در ایجاد ضایعات عروق بزرگ و گلومرولهای کلیوی نمی توان رد کرد.

اخیراً این فرضیه که بروز پروتئین اوری یکی از علایم ایجاد آسیب عمومی عروق است،

روی عروق کوچک وبزرگ ثابت شده است این نظریه با مشاهده اینکه پروتئین اوری نیز

یک پیشگو کننده مستقل و قوی بروز بیماری قلب و عروق هم در بیماران NIDDM  

و هم در افراد غیر دیابتیک است بیشتر تائید می شود.

طبق این اطلاعات مکانیسم های پاتوژنیک همه زخم های عروق که در دیابتی ها دیده می‌‌شود

مشابه اند. مشاهده ارتباط بین زخم های مویرگی بجز آنهائیکه در گلومرولها بروز می‌‌کنند

و به  ریتپنوماتی معروفند و بیماریهای قلب و عروق در افراد دیابتی

تحت درمان با انسولین مئوید احتمال وجود مکانیسم های مشابهی در پیشرفت زخمهای

میکروماکرو و اسکولز افراد دیابتی  (حداقل در گروه خاصی از بیماران) می‌‌باشد.

 

سؤال 124- آیا بالا بودن انسولین پلاسما بروز بیماری عروق کرونر را نشان می‌‌دهد؟

جواب:

نتایج بررسی های آینده نگر در جوامع غیر دیابتی ارتباطی را بین بالا بودن

سطح پلاسما درزمان ناشتا و بروز بیماری عروق کرونر نشان می‌‌دهد

نمی‌‌توان براحتی اثر انسولین را بخودی خود از اثر حالات دیگر که اکثراً

به هیپرانسولینمی مربوط می‌‌شود نظیر بالا بودن سطح تری گلیسریدهای پلاسما

پائین بودن کلسترول HDL  چاقی زیاد و فشار خون بالا ، تفکیک نمود .

این موضوع معمولا در بررسی های اپیدمولوژیکی ( همه گیر شناسی) وکلینکی تشخیص داده می‌‌شود

و به نظر می‌‌رسد اطلاعات بیشتر در آینده نزدیک بدست آمده بر عکس هیپرانسولینمی

ناشی از انسولین درمانی زیاد بررسی نشده است با توجه به نتایج تشخیص کلینکی افراد دیابتی ،

شیوع عروق بزرگ در بیماران تحت درمان با انسولین بیشتر از افراد غیر انسولین است

علاوه بر ان دربعضی بررسی ها دور انسولین پیشگو کننده خوب بیماری قلب و عروق بوده است.

بهترین شاهد برای نقش مستقیم بالقوه انسولین از پیشرفت آترواسکلروزیس

پس از بررسی های تجربی بدست می آید. در خارج از بدن انسولین تکثیر

و مهاجرت سلولهای عضلانی صاف را مانند: سنتزکلسترول و تکثیر سلولهای عروقی تحریک می‌‌کند.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

سؤال 125- عمل هموستاتیک و انعقاد خون در دیابتی های قلب و عروق چیست؟

جواب:

به اختلالات عمل هموستاتیک و انعقاد خون در ایجاد بیماری عروق

در افراد غیر دیابتی توجه بیشتر مبذول شده است.

چنین اختلالاتی احتمالا در پیشرفت سریع بیماری عروق افراد دیابتی دخالت دارد.

به علت گوناگونی روش ها و گروههای بیمار مورد بررسی،

این نتایج کاملا ثابت نیستند و بسختی می توان نتایج معمولی را

در محل هموستانیک بیماران IDDM  تعمیم داد.

اکثر مئولفین معتقدند که تمایل به ایجاد لخته در هر نوع دیابت وجود دارد.

 این نوع اختلالات سیستم انعقاد خود در افزایش خطر بیماری عروق کرونر در دیابت

و بسته به انسولین موثر است که باید تعیین شود.

سطح فیبرونوژن در افراد دیابت وابسته به انسولین مبتلا به پروتئین اوری

بیشتر از افرادی است که پرو تئین اوری ندارند. در یکی از این پروتئین ها سطح متوسط فیبرونوژن

در بیماران مبتلا به آلبومین اوری کم درمقایسه با دفع طبیعی آلبومین و پروتئین اوری زیاد دیده شد.

این یافته ها ارتباط مهم بالقوه را بین تمایل به انعقاد و بیماری عروق در افراد دیابتی نشان می‌‌دهند.

با این وجود برای روشن شدن اینکه این تمایل به ایجاد انعقاد یک علت،

نتیجه یابه طور ساده یک رویداد همراه آسیب عروق است به اطلاعات آینده نگر نیاز دارد.

 

سؤال 126- آیا بیمار دیابتی وابسته به انسولین می‌‌تواند ورزش کند؟

جواب:

  ورزش و تمرینات بدنی برای یک بیمار دیابتی که با انسولین خود را درمان می‌‌کند

تا آنجائیکه سن و حالت سلامتی او اجازه می‌‌دهد ضروری است،

زیرا با فعالیتهای عضلانی در حد اعتدال ، قند بیشتری جذب بافتهای عضلانی می‌‌شود،

و پائین آمدن قند خون، به حالت  تعادل بیمار کمک  می‌‌کند.

پس بطور کلی می توان گفت که ورزش، در درمان بیماری قند،

همان نقش انسولین را بازی می‌‌کندو همه دیابتی های وابسته به انسولین

باید هر روز یا هفته ای یکبار برنامه ورزشی متناسب ، مثل پیاده روی، باغبانی،

دوچرخه سواری، بازی تنیس، کوهنوردی و شنا برای خود ترتیب دهند.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

 اما باید توجه داشت

که بعضی از ورزش ها مثل کوهنوردی و شنا نباید به تنهائی انجام گیرد

زیرا امکان سقوط ناگهانی قند خون وجود دارد و باید اینگونه ورزش ها،

دوستانی آگاه و آشنا به علائم سقوط ناگهانی خون همراه بیمار باشد

تا بتوانند در چنین حادثه ای به کمک بشتابند، خلاصه اینکه بیمار دیابتی در شروع ورزش

در تمام مدتی که آن را ادامه میدهد باید احتیاطات لازم را بکند

تا دچار حوادث ناگوار هیپوگلیسمی نشود. به طور کلی فعالیت های بدنی پایه اصلی در مان دیابت است.

و در حقیقت به اندازه انسولین و پرهیز غذائی در درمان بیماران اهمیت دارد.

ولی همان طور که گفته شد ورزشهای دسته جمعی که بصورت یک مسابقه اجرا می شود

و مستلزم فعالیت طولانی و شدید است  پلاست. حتما باید در حضور دوستانی انجام گیرد

که (( گلوکاگن )) در اختیار داشته باشند و طریقه تزریق آن را بدانند تا اگر لازم شد از آن استفاده کنند.

یک تمرین شدید بدنی را بدون در نظر گرفتن احتیاطات لازم انجام ندهند.

 

سؤال 127- آنچه را که باید یک بیمار دیابتی بداند

جواب:

همه بیماران دیابتی باید بدانند

دیابت چیست

چگونه غذا باید خورد و چه غذاهائی باید خورد

دیابت چگونه درمان می شود

عوارض و حوادث دیابت گدامند

چگونه باید از بروز عوامل دیابت جلوگیری کرد

رعایت بهداشت بطور منظم

مراقبت از چشم ها

مراقبت های لازم از پاها، ناخنها و پوست

خانمها در موارد زیر باید به طور جدی با متخصصین مربوط مشورت کنند

جلوگیری از بارداری

دوران بارداری و احتیاطات لازمه

نکاتی که یک بیمار و ابسته به انسولین باید بداند

آگاهی از روش درمان خود

انسولین چیست

مدت عمل انسولین های موجود در بازار چقدر است

شناختن علل کمبود ناگهانی قند خون

چگونه باید علل کمبود قند خون را پیش بینی کرد

اطرافیان بیمار چگونه از او مواظبت کنند

چگونه می توان از بازگشت کمبود قند خون جلوگیری کرد

استون یا اجسام ستونیک چیست

چرا استون در ادرار پیدا می شود

چرا وجود استون در ادرار ممکن است خطرناک باشد

چگونه باید از پیدایش استون اجسام استونیک در ادرار جلوگیری کرد

هنگامیکه این اجسام در ادرار پیدا می شود قبل از وخامت اوضاع چگونه باید فورا با آن مقابله کرد

اگر بیمار دیابتی به یک بیماری دیگر مبتلا شود چه باید کرد

اگر بیمار حالت تهوع دارد نمی تواند غذا را در معده نگاه دارد چه باید کرد

اگر تب دارد و یا دچار عوارض دیگر شده است چه باید کرد

بیمار دیابتی باید بداند چرا از خود مواظبت میکند

و هدفهائی را که همه روز به مدت طولنی دنبال می کند کدام ها هستند.

او باید با پزشک خود درباره دید گاههای آینده و راه رسیدن به آنها مشورت کند.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

بیمار دیابتی وابسته به انسولین باید یداند:

غذایی که می خورد محتوای چه چیزهایی است

انسولینی که به خود تزریق می کند چگونه عمل میکند

و مدت تاثیر آن چقدر است و همچنین از چه نوعی است و نام ژنریک آن چیست

علل هیپوگلیسمی چیست و چه احتیاطاتی را برای پیشگیری از آن باید بکار برد و دیگران چه باید بکنند

در موقعیکه استون ظاهر می شود چه باید کرد

علاوه براینها بیمار دیابتی که می خواهد بهترین تعادل ممکن را داشته باشد

باید بداند- چگونه قند خونش یا  را اندازه بگیرد.

آستانه کلیوی گلوکز چیست یا ترکیبات مواد نشاسته ای یا هیدرات دو کربنها آشنائی داشته باشد.

بدیهی است که همه این آگاهیها با 10 تا 30 ساعت تعلیمات به دست نمی آید

اما با تجربیاتی که بیمار در طول بیماری خود بدست می آورد به همه این اطلاعات دست خواهد یافت.

 

سؤال 128- هنگام کاهش ناگهانی قند خون چه باید کرد

جواب:

در چنین شرایطی اگر ممکن است قند بخورید

هنگامیکه که بیمار حس شناسایی خود را از دست داده و آشفتگی نشان می دهد.

بدیهی است که در این موقع خودش نمی تواند کاری بکند زیرا در یک حالت بی خودی به سر می برد

و این دیگران هستند که باید به درمان بیمار بشتابند و این هم کار ساده ای نیست.

حتی اگر بدانند چه باید کرد- زیرا در این گونه مواقع اغلب بیمار مضطرب و برآشفته است

و بخاطر ترسی که از خوردن قند دارد. قندی را که می خواهند به او بخورانند

بشدت رد می کند یا آنرا تف می کند. یا گیلاس شربتی را که بطرفش دارز می شود.

می شکند و حتی نسبت به نزدیکانش پرخاشجو می شود

در این موقع که اطرافیان بیمار باید با تدبیر و نیرنگ قند را به او بخورانند.

 

اگر بیمار کمی هوش

و حواسش بجا است و می تواند عمل بلع را انجام دهد

باید حبه های قند آب زده بین دندانها و لب او قرار داد تا بتدریج آب شود.

ولی اگر بیمار دیابتی در حالت اغماء بسر می برد. خوراندن قند به ترتیب بالا خطر ناک است

زیرا ممکن است قند وارد مجرای تنفسی او شده و منجر به برونکو پنومونی شود.

در این جا باید یکی از نزدیکان او که قبلا روش تزریق را آموخته است

یک آمپول (( گلوکاگن )) زیز پوست بیمار تزریق کند.

در این صورت ضروسری است که یکی از اطرافیان بیمار دیابتی که تحت درمان انسولین است

مثل زن یا شوهر، همکار، معلم، ورزش یا یک دوست صمیمی او

روش تزریق را برای این گونه مواقع ضروری بیاموزد

و برای اینکه فراموش نکند هر چند بار آنرا تکرار کند.

باید توجه داشت که در حالت اغماء باید بر اثر کاهش قند خون

نمی توان به انتظار پزشک خانواده نشست و این کار جزء تلف کردن وقت نتیجه دیگری ندارد.

البته می توان پس از اینکه با تزریق (( گلوگاکن)) حال بیمار جا آمد.

در مورد علت بروز این حالت پیشگیری بعدی با پزشک معالج مشورت کرد.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

سؤال 129- ازدواج و دیابت برای تشکیل خانوداه را شرح دهید:

جواب:

مهم ترین مسئله برای جوانان دیابتی پس از پایان دوران زندگی آموزشی

و وارد شدن در خدمات اجتماعی ازدواج و تشکیل خانوداه است.

تا امروز درباب این مسئله حتی در کشورهای پیشرفته هم آنطوری

که باید تحقیق نشده است معمولا پزشک معالج تکلیف جوانان دیابتی را در مسائل زناشوئی تعیین می کند.

وضع دیابت- شدت عوارض عروقی، کلیوی،چشمی و عصبی بیمار قند،

و دیگر مسائل مربوط به پیش آگهی بیماری جوانان دیابتی باید در راهنمائی او در تشکیل خانوداه مورد توجه قرار گیرد.

 

جوانانی که بیش از 15 سال از شروع بیماری قندشان می گذرد

تقریبا تمام آسیب های عروقی و عصبی دیابت را دراند.

و پیشرفت عوارض مذکور و اختلالات مربوط به آن حتی با اجرای رژیم غذائی

و بکار بردن دستورهای دقیق داروئی متوقف نمی شود.

یا علم به عوارض بیماری قند باز نمی توان جونان دیابتی را از تشکیل خانواده منع کرد.

اشکالات ازدواج در پسران و دختران دیابتی فرق می کند و در یک درجه، اهمیت قرار ندارد.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

سؤال 130- آیا ازدواج برای پسران دیابتی ضرر ندارد

جواب:

قبل از موافقت با ازدواج جوا ن دیابتی که استقرار بیماری قندش سالها می گذرد.

باید وضع خانودگی او را از جهت دیابت مورد مطالعه قرار داد.

از طرف دیگر، احتمال بروز بیماری قند را در فرزندانش پیش بینی کرد.

با اینکه مسئله توارث در دیابت ها هنوز بخوبی روشن نشده است.

مسلم است که بروز دیابت در فرزندان پدر و مادر دیابتی فرق فوق العاده زیاد است.

بنابراین باید جوان دیابتی را با دختری که بیمار ی قند آشکار دارد

یا پدر و مادرش دیابت هستند، و حتی خویشان نزدیم دیابت دارد.

برحذر داشت. متاسفانه جوان دیابتی هنگام طبیب معالج را

مورد مشورت قرار می دهد که همه مورد نظر خود را انتخاب کرده است.

 

سؤال131- ازدواج دختران دیابتی را شرح دهید

جواب:

دختران علاوه بر مسائلی که در جریان ازدواج برای پسران دیابتی مطرح می شود.

وضع اختصاصی دیگر دارند که در تعیین سرنوشتشان موثر است

و آن بارداری است که باید مورد تو.جه دقیق قرار گیرد.

 

سؤال132- آیا می توان در خانواده های دیابتی بیماری فند را پیشگیری کرد

جواب:

پیش گیری بیماری قند بعلت مسائل گوناگونی که در آشکار ساختن آن دخالت دارد،

کاری نسبتا دشوار است. با وجود رعایت تمام اصول بهداشتی شدید غذایی

و جلوگیری از عواملی که در بروز بیماری قند مخفی، کم و بیش دخالت دارد

نمی توان از پیدایش آن در افراد وابسته بخانواده دیابتی، بخصوص فرزندان مادر یا پدری که مبتلا به قند است.

جلوگیری کرد. انتقال ارثی زمینه دیابت مورد قبول اکثر متخصصین امور توارث و بیماری تغذیه است،

بنابراین با ممانعت از ازدواج افراد خانواده های دیابتی با یکدیگر می توان از اشاعه بیماری قند،

تا حد زیادی جلوگیر ی کرد. در مورد تمام جوانانی( دختر و پسر ) که وابسته به خانوده های دیابتی هستند.

باید آزمایشهای دقیق بیولوژی انجام داد و در صورتیکه پردیابت بودن آنها مشخص شد

آنها را تحت کنترول مرتب قرار داد. و حداقل بایشان توصیه کرد که سالیانه

یک یا دو مرتبه برای تعیین وضع سوخت و ساز قند با آزمایشهای دقیق اختصاصی اقدام کنند.

اگر وزن آنها بالاتر از حد طبیعی باشد.

باید به کمک رژیم عذائی و ورزشهای مناسب وزن را کم کند،

چه بعقیده اکثر متخصصان وزن اضافی در افراد خانواده های غیر دیابتی هم ممکن است

بیماری قند واضح و شدید ایجاد کند. پرخوری حتی اگر منجر به چاقی نشود،

بعلت اختلافات متابولیکی که بوجود می آورد می تواند زمینه دیابتی ایجاد کند،

لذا باید به افراد مستعد ابتلا به بیماری قند توصیه کرد که بیش از احتیاج روزانه بدن غذا نخورند.

 

فعالیت های بدنی، ورزش های مختلف بطور کلی هر عملی

که سبب افزایش کارهای عضلانی، به سوختن مواد قندی کمک می کند

و غیره مستقیم از احتیاج بدن به انسولین می کاهد. بنابراین در افراد پردیابت

که سلولهای انسولین ساز بدنشان بعلت فاکتورهای مختلف فعالیت خسته کننده ای را متحمل می شوند،

ورزشهای منظم عضلانی می تواند از سنگینی بار پر کاری سلولهای لوزالمعده کم کند

و ناتوانی و فرسودگی آنها را تا حدی ترمیم نماید.

 

ورزش در اردوگاههای کودکان دیابتی یکی از ارگان سه گانه درمان محسوب می شود

( انسولین، رژیم غذایی، ورزش ) در روزهایی که فعالیت بدنی کودکاب بعلت شرایط جوی

یا عوامل دیگر محدود باشد، احتیاج به تزریق انسولین بیشتر میشود.

نوع کار روزانه، سنگینی فعاسلیت  های مغزی و هیجانات شدید ناگهانی یا دائمی

در پیدایش بیماری قند افراد مستعد ابتلاء به دیابت نقش مهمی دارد.

بنابراین انتخاب شغل مناسب به عنوان وسیله پیشگیری بیماری قند مورد توجه قرار می گیرد.

انواع بیماریها، چه حاد چه مزمن،

موضعی یا عمومی، عفونی یا متابولیک،

می تواند در آشکارساختن بیماری قند موثر واقع شود. نقش بیماریهای

ویروسی را در ایجاد دیابت یا آشکار ساختن دیابت های مخفی

منحنی، همیشه باید در نظر داشت، بخصوص فرزندان خانواده های دیابتی،

مبارزه با ابتلاء به بیماریهای عفونی، ( تزریق واکسن های ثلث در دوران کودکی بخصوص واکسن سیاه سرفه

، کزاز، دیفتری، فلج اطفال، سرخک وB.C.C یکی از وسایل مهم پیشگیری بیماری قند محسوب می شود.

زایمان مکرر مادران پردیابت در آشکار ساختن بیماری قند خون فوق العاده موثر است.

بطوریکه احتمال ابتلاء یک مادر مستعد به دیابت به بیماری قند آشکار،

بعد از سه زایمان دو برابر و پس از 6 زایمان 6 برابر مادری است که یک فرزند آورده باشد.

محدود کردن بارداری مادران دیابتی یا مستعد به دیابت،

از نظر پیشگیری دارای دو نتیجه مثبت است. یکی جلوگیری از بروز یا به تاخیر انداختن-

دیابت مادر دیگری ممانعت از به دنیا آمدن یک کودک نافص الخلقه یا پردیابت.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

مشکلات فشار خون در دیابت

سؤال 133- افزایش فشار خون در دیابت چگونه است؟

جواب:

هر فردی ممکن است مبتلا به افزایش فشار خون شود

ولی افزایش فشار خون در افراد دیابتی شایع‌تر است.

در حقیقت نزدیکه به دو- سوم افراد بزرگسال دیابتی فشار خون بالا دارند.

این بیماری خطر بروز گرفتگی در عروق بزرگ و کوچگ و همچنین بروز بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهند.

بنابراین باید تا آنجا که امکان دارد از ابتلا به  فشار خون بالا پیشگیری شود.

و در صورت بروز سریعاً درمان شود. تنظیم فشار خون برای افراد دیابتی مهم است.

افزایش فشار خون خطر سکته مغزی، بیماریهای قلبی و کلیوی و مشکلات چشمی مبتلایان به دیابت را بیشتر می‌کند.

در گذشته حدود طبیعی فشار خون  میلی‌متر جیوه بود ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد

که این عدد باید در افراد دیابتی به  کاهش یابد. البته مطالعات بیشتری برای تایید این امر لازم است.

گروه مراقبت‌های بهداشتی به شما در انتخاب بهترین درمان و اهداف کمک می‌کنند.

داروهای بسیار برای درمان فشار خون بالا در دسترس هستند

اما این نکته مهم است

که تجویز بعضی از داروهای خاص فشار خون در دیابتی‌های وابسته به انسولین

می‌توانند با اکثر داروها، اثر تداخلی داشته باشد برای مثال می‌توان از داروهای مدر نام برد

که موجب دفع آب و نمک بدن می شوند ولی در برخی سبب افزایش میزان قند خون می‌شوند.

 

گروهی از داروها که در این زمینه بیشتر ایجاد مشکل می‌کنند،

بلوکه کننده‌های بتا نامیده می‌شوند این داروها با متوقف کردن کاثر آدرنالین،

بر عروق خونی فشار خون را کاهش می‌دهند.

آدرنالین یک عامل کلیدی در علائم واکنش انسولین است

و وقتی اثر آن در فردی متوقف شد، ممکن است هیچ نشانه هشدار دهنده کاهش قند خون بروز نکند

و ناگهان واکنش شدید و بیهوشی ایجاد شود. البته این عارضه جانبی،

برای تمام افرادی که انسولین می‌گیرند و بلوکه‌کننده‌های بتا مصرف می‌کنند به وجود نمی‌آید.

(از آنجا که برای افرادی که انسولین مصرف می‌کنند و مشکل فشار خون و قلب دارند،

این داروها تجویز می‌شوند، باید در ابتدا بسیار جهت بررسی اثرات دارو با دقت معاینه شوند

و در صورت بروز مشکل داروهای دیگری جایگزین شوند.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

سؤال 134- افزایش فشار خون بالا در دیابت چگونه است؟

جواب:

با پیشگیری از بروز فشار خون بالا خطر بیماری قلبی کم می‌شود.

مصرف نمک در محدوده مجاز ورزش منظم- کاهش وزن- پرهیز از چاقی

و بررسی منظم فشار خون برای تشخیص به موقع، از راه‌های جلوگیری از فشار خون بالا است:

دیابت نیز عامل خطری برای بروز بیماری‌های قلبی است.

بر اساس شواهد اخیر. میزان بیماری‌های قلبی در افراد دیابتی بیشتر است.

سؤال این است که آیا تنظیم صحیح قند خون نقشی در پیشگیری از

بیماری‌های قلبی به عنوان کلی (از عوارض دیابت دارد؟

این مطلب بخوبی مطالعه نشده است. برخی یافته‌ها نشان می‌دهند

که تنظیم قند خون در حقیقت سبب کاهش فشار خون و کند نمودن روند تصلب شرایین می‌شود

و بنابراین خطر بیماری قلبی را کاهش می‌دهد.

بهتر این است که بگوییم تنظیم قند خون و مراقبت کلی درست از دیابت

برای کاهش خطر بیماری قلبی، مهم هستند. سایر عوامل خطر نیز

در صورت امکان باید کاهش یابند و این مطلب نه تنها برای افراد دیابتی بلکه برای همه مهم است.

 

سوال 135- سکته مغزی (بیماری مغزی) در دیابتی‌ها

جواب:

از دیگر اندام‌های حساس در برابر کاهش جریان خون مغز است.

هر گونه گرفتگی رگهای مغزی موجب آشفتگی در خون رسانی در نتیجه سکته مغزی می‌شود.

این اختلال در افراد عادی هم دیده می‌شود ولی در مبتلایان دیابت شایع‌تر است.

انسداد رگها در بخشهای مختلف مغز تاثیر گوناگونی دارد.

در بعضی از سکته‌های مغزی تنها تکلم فرد مختلف می‌شود

و در برخی دیگر نقاط خاصی از بدن مثل دست و پا بی حس می‌گردد.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

بیشتر سکته‌های مغزی موجب فلج شدن یک طرف بدن می‌شود.

گرفتگی رگها یکی از عوامل مهم در بروز اینگونه سکته‌ها است

زیرا رسوب کلسترول در دیواره داخلی رگ موجب گرفتگی آن می‌شود

اگر این گرفتگی در یکی از دو رگ اصلی تغذیه کننده مغز (شریانهای کاروتید)

به وجود آید تکه‌ای از رسوبات (پلاک) ممکن است جدا شده

و به مغز رفته و باعث گرفتگی رگهای کوچکتر و بروز سکته مغزی می‌گردد.

 

سوال 136- بیماری عروق محیطی در دیابت

جواب:

گردش خون ضعیف در اندامهای انتهائی یا بیماری عروقی محیطی،

مشکل شایع دیگر دیابتی‌ها است. این مشکل رگهای کوچک و بزرگ ساق پا و انگشتان پار را گرفتار می‌کند.

در صورت گرفتگی عروق بزرگ ساق پا فرد در حال ایستاده یا حین راه رفتن

ورزش در ناحیه ران یا ماهیچه ساق پا احساس ناراحتی یا درد می‌کند.

شدت درد به میزان گرفتگی رگهای خونی بستگی دارد.

در صورت خفیف بودن افراد می‌توانند مسافت زیادی را بدون درد راه بروند

و هم احساس ناراحتی کنند با ایستادن و مختصری استراحت این درد بعلت برقراری مجدد جریان خون برطرف می‌شود.

درمان بیماری رگهای محیطی دشوار است.

پاره‌ای از داروها به باز شدن رگها کمک می‌کند. روش دیگر جراحی و جایگزینی رگهای بسته

با رگهای سالم است که در این صورت جریان خون عادی دوباره برقرار می‌شود.

دانستنیهای دیابت بخش پایانی

137- سکته مغزی (بیماری عروقی مغزی) در دیابت؟

جواب:

از دیگر اندامهای حساس در برابر کاهش جریان خون مغز است.

هر گونه گرفتگی رگهای مغزی موجب آشفتگی در خون رسانی در نتیجه سکته مغزی می‌شود.

این اختلال در افراد عادی هم دیده می‌شود. ولی در مبتلایان به دیابت شایع تر است.

انسداد رگها در بخشهای مختلف مغز تاثیر گوناگونی دارد

و در بعضی از سکته‌های مغزی تنها تکلم فرد مختلف می‌شود

و در برخی دیگر نقاط خاصی از بدن مثل دست و یا پا بی‌حس می‌گردد.

بیشتر سکته‌های مغزی موجب فلج شدن یک طرف بدن می‌شود.

گرفتگی رگهایی یکی از عوامل مهم در بروز اینگونه سکته‌ها است.

زیرا رسوب کلسترول در دیواره داخلی رگ موجب گرفتگی آن می‌شود.

اگر این گرفتگی در یکی از دو رگ اصلی تغذیه کننده مغز (شریانهای کاروتید)

به وجود آید تکه‌ای از رسوبات (پلاک) ممکن است جدا شده

و به مغز رفته و باعث گرفتگی رگهای کوچکتر و بروز سکته مغزی ‌گردد.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.