شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روانشناسی رشد شخصیت 2

روانشناسی شخصیت

روانشناسی رشد شخصیت 2

مبانی اختلاف شخصیت ها

بنا بر آنچه گذشت همه آدمیان از حیث داشتن شخصیت با یکدیگر همانندند، یعنی هر کسی شخصیتی دارد.

ولی این شخصیت یا خویشتن در همه یکسان نیست، بلکه در هر کس بصورتی خاص درمی آید و او را از دیگران

ممتاز می سازد.

اختلافاتی که افراد آدمی با یکدیگر دارند بحدی است که نمی توان از میان آنان حتی دو فرد یافت که از هرحیث

مثل و مانند هم باشند. این اختلافات که مبنای اختلاف شخصیت ها هستند ، هم بدنی هستند وهم روانی.

 

1- اختلافات بدنی

اختلاف بدنی آدمیان از رنگ پوست بدن وبلندی و کوتاهی قامت و چگونگی قیافه است تا ساختمان اعضای درونی بدن،

مانند قلب و ششها و جهاز گوارش و سایر امعاء و احشاء ومغز وغده های بسته و جز آن؛ و همچنین است اختلاف آنها از

حیث چگونگی عمل این اعضاء و آنچه به لفظ متابولیسم یا  سوخت و ساز تعبیر می شود که در همه یکسان جریان ندارد.

پایه اصلی اختلافها و بسیاری دیگر ارث کروموزمی است که هر کس از والدین و اجداد خود بدست آورده است .

 

2- اختلافات روانی

آدمیان از حیث جنبه روانی، یعنی استعدادهای ذاتی و چگونگی احساسات و افکار و عواطف ….

نیز باهم فرق دارند.

الف- می دانیم که نخستین وسیله ارتباط ما با عالم خارج حواس ظاهر ما است.

و نیز می دانیم که توانائی یا برد این حواس در همه افراد یکسان نیست و ادراکات حسی

که بر پایه مشهودات حسی قرار دارند در همه بیک درجه از صراحت و دقت نیستند و بهرحال

با اختلاف زمینه ذهنی و عاطفی افراد مختلف خواهند بود .

 

ب- آنچه بذهن سپرده شده و بعد بیاد می آید بصراحت وقت ادراک نخستین نیست ، بلکه اثری است از گذشته که

ما آنرا مقدمه قرار می دهیم و هر دفعه از نو می سازیم و این نوسازی، باز بدلیل اختلاف زمینه ذهنی وعاطفی افراد

نمی تواند در همه یکسان صورت گیرد . گذشته از این هر یک از مراحل فراگیری مطلب و نگاهداری و یادآوری و بازشناسی

و جای دادن آن درگذشته از حیث مدت ودقت در اشخاص متفاوت است.

از حیث نوع حافظه هم، حافظه بصری، سمعی،حرکتی … افراد با هم فرق دارند.

روانشناسی رشد شخصیت 2

ج- تخیل نیز استعدادی است که در همه بیک درجه از شدت وبیک صورت نیست،

و وضع و رفتار آدمیان از این کیفیت نیز متأثر خوا هد بود.

د- هوش استعدادی است که در همه افراد بیک اندازه بودیعت نهاده نشده است، بلکه درجاتی دارد،

از هوش سرشار نوابع تا هوش اندک کوته خردان. گذشته از این، جریان افکار در همه مردمان بیک نحو نیست.

توالی افکار ومعانی بیشتر برپایه عقل و منطق استوار است . البته در هر دو صورت ، نوع زمینه انفعالی هم

درچگونگی تداعی تأثیر فراوان دارد .

    نکته دیگر ی که درباره هوش قابل توجه است این است که در اعمال ناشی از هوش سه جنبه می توان تشخیص داد :

جنبه ادراک ، جنبه ابداع و جنبه انتقاد.

پاره ای اشخاص مطلب را به آسانی درک می کنند ولی قوه ابداع و ابتکارشان ضعیف است ،

پاره ای دیگر تخیل بسیار قوی دارند و نظریه های بدیع می آورند ولی جنبه انتقادی شان ضعیف است .

جمعی هم هستند که به سهولت متوجه نقص امور می شوند و نقاط ضعف نظریه ها را در می یابند

ولی خود از آوردن فکر نو و ابتکار عجز دارند .

افرادی که هر سه جنبه در آنها قوی ومتعادل باشد در زمره نوادر و نوابغ محسوب می شوند .

  بنا بر آنچه گذشت، کردار و رفتار آدمیان نمی تواند با درجه و نوع هوششان متناسب نباشد .

احساسات انفعالی و عواطفی مانند مهر، کین، غم، شادی، رغبت؛ لذت، امید؛ یأس، ترس، خشم،

نگرانی ، شگفتی …. ،بنوبه خود انگیزه واقع می شوند و در رفتار تأثیر بسزا دارند .

آدمیان از حیث تمایلات ، آرزوها و عادات و انفعالت و عواطف چه خود آگاه و چه ناخود آگاه ،

بخصوص از جهت درجه شدت و ضعف آنها با یکدیگر اختلاف فراوان دارند و این اختلاف بوجهی

بارز در شخصیت و رفتار آنان منعکس و نمایان است .

سازگاری هر فردی با محیط خارج بصورتی است که اختصاصی خود اوست :

دو فرد آدمی نمی توان یافت که محیط خارج را یکسان درک کنند و خود راکاملاً یکسان با آن منطبق و سازگار سازند ،

زیرا شخصیتی کاملاً یکسان و«اینهمان » ندارند .

روانشناسی رشد شخصیت 2

منش – شخصیت اختصاصی

در اینجا یک بار دیگر یادآور می شویم که شخصیت هر یک از آدمیان حاصل جمع خصوصیات

بدنی و روانی او نیست ،بلکه معجونی است که از آمیختگی و ترکیب آنها بوجود آمده و آن

فرد را از افراد دیگر همنوع ممتاز و مشخص می سازد.

شخصیت را ما به این اعتبار ، یعنی به اعتبار خصوصیتی که در هر فردی پیدا می کند

و به او وضع و حالی مخصوص می دهد و از دیگران متمایزش می سازد ، منش یا شخصیت

اختصاصی می خوانیم .

پس منش همان شخصیت است منتها به اعتبار موضوع آن .

هانری والن می گوید :

«منش، روش عادی و ثابت واکنش مخصوص هر فرد آدمی است».

لالاند منش را « مجموعه روش های عادی احساس و رفتاری که فردی را از فرد دیگر ممتاز می سازد » می داند .

الپرت نیز معتقد است که امروز اصطلاحات منش و شخصیت مترادف محسوب می شوند

و به جای یکدیگر به کار می روند .

اما در روان کاوی برای واژه منش معنی محدودتری قائلند و از آن صفات و خصالی را مراد می کنند

که اصلی و اساسی هستند ، و در طول زندگی پیوسته کما بیش به صورت ابتدائی خود یا به صورت

به گرائیده باقی می مانند و برای سایر صفات و عادات زمینه ای مؤثر تشکیل می دهند .

لوسن فرانسوی با صراحتی بیشتر می گوید منش هسته مرکزی استعدادهای اساسی است که به ارث رسیده

و آدمی هنگام زادن با خود به دنیا می آورد و پایه اصلی تن و روان او را تشکیل می دهند .

ما در برابر این حوادث واکنش هایی نشان می دهیم :

ناراحتی هایی که دیده ایم شکست ها یا پیروزهایی که در زندگی داشته ایم و عزم هایی که کرده ایم

و بسیاری چیزهایی دیگر،روش های احساس کردن و اندیشیدن و سخن گفتن و ذوق و سلیقه و عاداتی

را نتیجه می دهند که برآنچه ما ذاتاً هستیم آمیخته می شوند و ازآن ما می گردند و شخصیت ما را تشکیل می دهند .

روانشناسی رشد شخصیت 2

ارکان دوگانه شخصیت

الف – وحدت

چنان که بیش از این گفته شد ، جنبه های بدنی و مزاجی و استعدادهای روانی و

تمایلات فطری و اکتسابی و صفات اخلاقی ….. هر چند که کثیر و گوناگونند با یکدیگر اختلاط و امتزاج

پیدا کرده معجونی می سازند و موجود واحدی را تشکیل می دهند :

مقصود از رکن وحدت احساس کلی است که هرکس به مجموع حیات جسمانی و روانی خود ، یعنی بوجودی واحد دارد.

به عبارت دیگر آدمی همه صفات و فعالیت های بدنی و روانی خود را با اینکه بسیار متعدد و متنوع هستند ، مربوط و

متعلق به یک دستگاه وجودی می داند و  از این دستگاه به الفاظ من و خود و خودم تعبیر می کند.

پس علمی که هر کس در هر زمان به وحدت خود دارد پایه اولی آگاهی به شخصیتش است .

وجدان، یا ضمیر خود آگاه همه اطلاعات ناشی از عالم برون و عالم درون را با هم ترکیب می کند

و از آن ها وحدتی بوجود می آورد و آدمی را برای انطباق و سازگاری با محیط راهنمائی می کند .

هرگاه در استعداد شعور ظاهر ( ضمیر خودآگاه ) برای آگاهی به وحدت وجود آدمی خللی روی دهد

شخصیت دچار اختلال و احیاناً بیماری می گردد.

علمی که آدمی از وجود بدن خود وحالت عمومی آن دارد، حس داخلی خوانده می شود.

گاه می شود – البته در مورد اختلالات روانی – که این حس بسیار ضعیف می گردد یا احیاناً از بین  می رود ….

در این حال بیمار خود را از بین رفته و مرده می پندارد و برای حصول اطمینان به این که نمرده و نابود نشده است

خود را خیره خیره در آینه می نگرد، یا به تن خود سیخی فرو می کند یا عضوی از اعضاء خود را می برد …

ب – هویت

دوام و بقای وحدت درطول زمان هویت یا « اینهمانی » خوانده  می شود.

عواملی که به رکن هویت کمک می کند مخصوصاً عبارتند از حافظه که تاریخ گذشته زندگی آدمی را به یاد می آورد،

ومتخیله که به اواجازه می دهدبرای آینده نقشه ها بکشد و تصور کند فلان مطلب را بیان یا فلان کار را خواهد کرد

یا فلان هدف خواهد رسید.

التفات آدمی به شخصیت خود که بر ارکان دوگانه وحدت و هویت استوار است گاه نسبه صریح و روشن است

و گاه مبهم و تاریک .

صریح و روشن است به خصوص در مواقعی که ما در خود فرو میرویم و به خود فکر می کنیم ، مانند موقعی که

واقعه گذشته ای را که خود قهرمان یا یکی از بازیگران آن بوده ایم به یاد می آوریم ، یا برای آینده نقشه ای می کشیم .

روانشناسی رشد شخصیت 2

مراحل علم به شخصیت

علم آدمی به شخصیت خود ، یعنی به وحدت و هویت خود و به این که فردی است ممتاز از افراد دیگر ،

چیزی نیست که او آن را با خود به دنیا آورده باشد ، بلکه در ضمن زندگی به تدریج او را حاصل می شود و سه مرحله دارد .

مرحله نخست

علمی است که به بدن خود ، یعنی بدست و پا و سر و سایر اعضاء خود وضعی که هر زمان دارند پیدا می کند ؛

مرحله دوم

علمی است که به وضع اجتماعی و نسبتی که با دیگران دارد وی را دست می دهد .

مرحله سوم

علمی است که به خصوصیات روانی یعنی به افکار و عقاید و صفات خوب و بد و تمایلات و عواطف … خود حاصل می کند .

 

        الف – مرحله بدنی

کودک شخصیت خود را نخست عبارت از بدن خود می داند و این معرفت سطحی هم به تدریج او را دست می دهد .

کودک خردسال در ماه های اول زندگی میان اعضاء بدن خود و اشیاء خارج فرق نمی گذارد . در حدود یک سالگی کم کم

ملتفت می شود که اعضاء بدنش غیر از اشیاء خارج هستند و رفتارش نسبت به آن ها و به این ها نباید یکسان باشد .

چنانکه مثلاً او پس از این که چندین بار چوب را روی میز کوبید و دردی احساس نکرد و روی دست خود کوبید و متألم شد

عملاً متوجه فرق میان میز و دست خود می گردد .

تصور بدن ، به عنوان واحدی متشکل از اعضاء او را در حدود دو سالگی دست می دهد .

احساسات درونی او ، چون گرسنگی ، تشنگی ، دل به هم خوردگی ، تنگی نفس و

جز آن از یک سوی ، و توانائی او به حرکت  دادن اعضاء بدن و تمام بدن به اختیار ، از سوی دیگر ،

او را یاری می کنند به این که خود را فردی واحد و ممتاز از اشیاء و ا شخاص دیگر بداند .

روانشناسی رشد شخصیت 2

       ب – مرحله اجتماعی

اما عامل مهم امتیاز یافتن کودک از سایر افراد آدمی توجه اوست به کسانی که در پیرامون او هستند .

او می بینید که هریک از آن ها رفتار وگفتاری دارد غیر از رفتار و گفتار دیگران ، و حضور و غیاب هیچ کدام

مستلزم حضور و غیاب دیگران نیست ، چنان که مستلزم حضور و غیاب خودش نیز نیست .

از این رو کم کم در ذهن او تصور شخصیت انفرادی آن ها میسر نیز می گردد و خویشتن را نیز مانند آنان فردی ممتاز می شناسد .

 

منابع‌  :

– کورکینا، تسیویلکو، کوسووا؛ روانکاوی‌، روان‌ درمانی‌؛ ترجمه‌ رزم‌ آزما،تهران‌، نشر نی‌،۱۳۶۸.

ـ محسنی‌ تبریزی‌، علیرضا؛ خودکشی‌ در استان‌ ایلام‌؛ موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ اجتماعی‌ دانشگاه‌تهران‌، ۱۳۷۲.

ـ محسنی‌ تبریزی‌، علیرضا، وثوقی‌، منصور؛ بررسی‌ و ارزیابی‌ وضعیت‌ معتادان‌ در مراکز بازپروری‌،مورد مرکز بازپروری‌ قرچک‌؛ تهران‌، ۱۳۷۶.

ـ بلوکراس و بلوشید، روان‌شناسی استرس، ترجمه عباس چینی، نشر ترمه، 1373

ـ حسینی، ابوالقاسم، بهداشت روانی، انتشارات دانشگاه مشهد، 1370

ـ راس، آلن، روان‌شناسی شخصیت، ترجمه سیاوش جمالفر، تهران، انتشارات بعثت 1373

ـ فلور، نیل و پسکار، سوزان، شناخت روشهای غلبه بر نگرانی و ترس از امتحانات ترجمه پرویز حکمتی و همکاران، تهران، انتشارات علمی و فنی، 1368

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.