شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهارت های زندگی و مشاوره

مهارت های زندگی و مشاوره

آموزش مهارت های زندگی و مشاوره

تعریف مهارت های زندگی :

مهارت های زندگی عبارتند از:

مجموعه ای از توانائی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند ، این توانائی ها فرد را قادر می سازند

که مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواست ها ، انتظارات و مشکلات روزانه

، به ویژه در روابط بین فردی به شکل مؤثری روبرو شود.

پژوهشگران معتقدند تعدادی از مهارت های کسب شده

پایه فعالیت های مربوط به ارتقای بهداشت روان را سبب خواهد شد.

مهارت های زندگی و مشاوره

تأثیر مثبت مهارتهای زندگی:

مهارتهای زندگی شخص را قادر  می سازند تا دانش ، نگرش و ارزش های وجودی خود را به توانائی های واقعی

و عینی تبدیل کند و بتواند از این توانائی ها در استفاده صحیح تر نیروهای خود بهره گیرد و زندگی مثبت و شادابی

را برای خود فراهم سازد.

شخصی که از مهارتهای زندگی در مراوده و ارتباط با دیگران کمک می گیرد به احراز موفقیت‌های ذیل نائل خواهد شد:

الف : قدرت تحمل نسبت به نظرات مختلف و احساس امنیت  نسبت به گفتار دیگران

ب : انجام  بموقع  کار با توجه به شرایط زمان و مکان

ج : برنامه ریزی و کوشش در امور مفید و دوری از هر کار بی فایده

د : راز داری و کنترل گفتار

هـ : برداشت واقع بینانه از جهان و عبرت آموزی از وقایع تاریخ گذشته

و : تقویت خود پنداره و اتکاء به نفس

ز : استفاده از ظرفیت ها و کنش های هوش

همچنین مهارتهای زندگی اثر مناسبی در جهت کاهش آسیب های فردی و اجتماعی خواهند داشت

و با ایجاد نگرش های اصولی و علمی در انتخاب بهترین شیوه در انجام بهینه هر فعالیت نقش مؤثر خود

را اثبات  خواهند نمود.

مهارت های زندگی و مشاوره

انواع مهارت های زندگی:

1-تصمیم گیری

2- حل مسئله

3- تفکر خلاق

4- تفکر انتقادی

5- روابط مؤثر اجتماعی

6- خودشناسی

7- همدلی

8- انعطاف پذیری

تصمیم گیری

1-تصمیم گیری

امروزه ایجاد مهارت در تصمیم گیری بعنوان یکی از پایه ای ترین مهارت های زندگی بشمار می آید ،

زیرا زندگی در جوامع  پیشرفته ، گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش انتخاب ها را فرا راه اقشار

مختلف خاصه جوانان قرار داده است ، انتخاب رشته تحصیلی ، شغل و همسر از جمله موارد مهم

تصمیم گیری هستند .

تصمیمات صحیح وعقلائی در این موقعیت ها نتیجه‌ای مؤثر در زندگی فرد بجای خواهند گذاشت و

از تعارضات و تنش های روانی فرد خواهند کاست .

هر گاه برای تصمیم گیری مطلوب به توانائی های خاص از جمله افزایش خودآگاهی ،‌ درک ارزش های

فردی و خانوادگی ،‌مهارت های انتخاب هدف و روابط مطلوب بینی فردی و… نیاز باشد و تصمیم گیرنده

واجد اطلاعات لازم‌، موقعیت مناسب و قدرت استنتاج مناسب نباشد نیاز به مشاوره در صدر امور قرار می گیرد .

حضور مشاور بعنوان یک راهنمای مطلع باعث می شود که اطلاعات و دانسته های لازم را در اختیار تصمیم گیرنده قرار دهد ،‌

نتایج احتمالی هر فعالیت را با تکیه بر تجربه های متفاوت افراد، پیش بینی نماید ، فرد را در فضائی واقعی و حقیقی قرار دهد

و با حضور دلگرم کننده خود از اثرات تنش زای لحظه های بحرانی کاسته و محیط آرامی را برای تصمیم گیری عاقلانه افراد فراهم آورد.

مهارت های زندگی و مشاوره

حل مسئله

2-حل مسئله

حل مسئله که بقول اندیشمندان در بالاترین سطح فعالیت های شناختی انسان قرار دارد،

نیازمند یک سلسله فعالیت های تخصصی و داشتن بسیاری از توانمندیهای شخصیتی است‌،

برخی مسائل رو در روی آدمی دارای راه حل های واضح هستند و بعضی راه حلهای زیاد روشنی ندارند .

در حل مشکلات و معضلاتی که در حوزه دانش آدمی قرار نمی گیرد ، نقش مشاوره از جایگاه خاصی برخوردار است ،

هنگامی که مشاور فرد را در جهت حل مسئله ای یاری و هدایت می‌نماید .

ابتدا ، زمینه های مناسب برای درک و فهم سئوال یا مسئله را فراهم می آورد و به مراجع خود کمک می کند

تا اطلاعات لازم برای حل مشکل را از طریق مجاری مناسب کسب نمایند و قادر شوند که اطلاعات اصلی و

کمکی را از اطلاعات حاشیه ای که یاریگر او نیستند جدا سازد .

آنگاه باید فرد ترغیب شود تا به راه حل های متفاوت بیندیشد وبرای هر راه حل نتیجه نهائی آن را پیش بینی نماید ،

انتخاب بهترین روش حل مسئله و بازبینی فعالیت پسندیده حل مسئله از دیگر اقدامات مراجع در حل بهینه مشکلات است.

مهارت های زندگی و مشاوره

تفکر خلاق

3-تفکر خلاق

خلاقیت پدیده ای عمومی است که به درجات مختلف نزد همه افراد وجود دارد ، لذا باید به هر فرد کمک کرد تا با خودشناسی لازم ،

اطمینان و اعتماد بنفس به این موقعیت نائل آید .

اگر بتوانیم قدرت تصمیم گیری و مهارت حل مسئله را بگونه ای تلفیق و تقویت نمائیم به حصول تفکر خلاق کمک نموده ایم

و زمینه های لازم برای پرورش خلاقیت را فراهم آورده ایم .

مشاور با آموزش های لازم و ایجاد نگرش ویژه ای ، در روش کار و انتظارات محیط آموزشی ، تغییرات کلی بوجود می آورد

و با ایجاد اعتماد بنفس ، نوآوری ، آزاد اندیشی و نظایر آن و آموزش تفاوت های فردی عقیده و نظر جدیدی را فرا راه مراجعان

قرار خواهد داد .

مشاور این عقیده را که خلاقیت ذاتی است و فقط عده محدودی از آن برخوردارند را کنار می گذارد

و این واقعیت را که عده معدودی از خلاقیت بیشتری برخوردارند ولی بقیه نیز می توانند در صورت

پرورش مطلوب ، از خلاقیت مناسب بهره مند شوند ، را به دیگران تفهیم خواهد نمود .

مشاور راهکار و راهبردهای لازم برای کسب اطلاعات و معلومات را در اختیار فرد می‌گذارد

یعنی می کوشد محیط مساعدی برای بروز خلاقیت فرد را فراهم آورد .

تفکر انتقادی

4-تفکر انتقادی

تفکر راهی برای معنادار کردن روابط بین رخدادها ، مفاهیم ، اصول و اشیاء است و تفکر انتقادی هم اندیشیدن

درباره شیوه تفکر خود است ، به تعبیری مهارت تحلیل عینی اطلاعات و تجارب را تفکر انتقادی معرفی کرده اند.

در تفکر انتقادی عوامل مؤثر بر رفتارها و نگرش ها ابتدا مشخص شده و مورد ارزشیابی قرار می گیرد و سعی می شود

از مهارت های تفکر بالاترین استفاده مفید صورت گیرد.

نقش مشاوره در این نوع تفکر وضوح بیشتری دارد ، هرگاه فرد از دریافت مبهم موضوعات در رنج باشد ،

مشاور مواضع متفاوت را معرفی و در ارائه و تبیین نگرش های صحیح توانمندی های خود را به ثبوت خواهد رساند

و نقاط ضعف و قوت مسائل را بازگو خواهد نمود ، همچنین در مواقع متأثر شدن فرد از فشارهای همسالان ، رسانه ها

و ارزش های محیطی با پشتوانه قرار دادن فرد و آگاهی مراجع در کاهش فشارهای پیرامونی آدمی نقش مؤثری ایفا خواهد نمود.

در واقع مشاور ، تسهیل کننده تفکر انتقادی است زیرا اوست که با اشراف نسبتاً جامعی بر مسائل و پدیده ها و بدور از هر گونه

منفعت طلبی و ترس از موقعیت‌های خود ساخته ، عناصر اصلی تحلیل و بررسی قضایا را کنار هم قرار می دهد و به مراجع کمک

می کند تا از دریچه او به حوادث نظاره کند و سپس تصمیم گیری معقول و عالمانه ای داشته باشد ، بدیهی است ره آورد چنین موقعیتی

حتماً نمود هائی از موفقیت خواهد بود .

روابط موثر اجتماعی

5-روابط مؤثر اجتماعی

رفتار اجتماعی مؤثر و موفق بدون ارتباط های صمیمی و دوستانه غیر ممکن و بعید بنظر می رسد ، قدرت برقراری

و حفظ ارتباطات انسانی در بهداشت روان افراد ، رفتارهای اجتماعی اشخاص تأثیر بسزائی دارد .

یکی از عوامل مهم ارتباط بین فردی ، توانائی یا ناتوانی شخص در ابراز وجود است و ابراز وجود باعث گرفتن حق خود

و ابراز عقاید و احساسات و افکار خویش بطور مستقیم و صادقانه است به نحوی ، که در این حق خواهی و تکاپو برای

رسیدن به خواسته های خود ، حقوق دیگران نیز محترم شمرده شود .

نقش مشاوره در این موقعیت از آن جهت مهم تلقی می شود که با هدایت مشاوران:

-شخص قادر به تشخیص حقوق و منافع خود می شود تا براساس آن عمل کند

– بدون ترس و واهمه و بدون اضطراب بر حق خود پای فشارد

– بتواند احساسات و عواطف واقعی خود را بیان کند

-و در همه حال بدون فراموش کردن حق دیگران به مطالبه حق خود اقدام نماید

فردی که تحت تأثیر تعلیمات عالمانه و آموزش های مناسب مشاور قرار می گیرد قادر

به برقراری روابط مؤثر اجتماعی خواهد شد.

زیرا در سطوح بالاتر این ارتباط ها:

-افراد احساسات خود را نسبت به یکدیگر براحتی ابراز می کنند

-علاقه مند به حضور مأنوس خود در کنار یکدیگر خواهند بود

-به رغبت ها ، نیازها و علایق دوستان توجه خواهند نمود

تا رابطه گرم تری بین آنان بوجود آید و روابط آنان دوام بیشتری یابد و این موفقیت جز در سایه همکاریهای مشاوران امکانپذیر نخواهد بود .

مهارت های زندگی و مشاوره

6-خود شناسی

از آنجا که خودشناسی مقدمه ارتباط مؤثر با دیگران است و هر انسانی نیازمند حفظ و تقویت عزت نفس خویشتن است

و تخریب عزت نفس در هر فرد موجب احساس حقارت و در نتیجه اضطراب خواهد شد لازم است به انگیزه بسیاری از رفتارها

توجه نمائیم .

اگر بپذیریم که عدم استفاده از توانمندیهای آدمی ناشی از عدم آگاهی اوست به جایگاه مشاوره و اطلاعاتی که در جهت

بهینه سازی رفتار از طرف آنان در اختیار مراجع گذاشته خواهد شد آگاه شده و باز هم نقش مهم مشاوره را مؤثر خواهیم یافت .

 

7-همدلی

تلاش برای فهم موقعیت زندگی دیگران و زمینه سازی برای پذیرش خود در میان دیگران بخشی از مهارت همدلی است

هرجا که به همیا ری و مشارکت افراد نیاز باشد ، همدلی موتور محرکه این حرکات خواهد شد و کارآئی رفتارها را مضاعف

خواهد نمود .

افراد تنها در زمانی می توانند به همدیگر کمک کنند که عواطف و تجربه های دیگران را دریابند ، دوستانی که در روابط خود با

دیگران احساس رشد می کنند هنگامی به این امر واقف خواهند شد که بدانند دوستشان چه احساساتی دارد .

متأسفانه نداشتن مهارت در همدلی و توجه نکردن به مجموعه فضای شناختی و عاطفی دیگران سرچشمه بدفهمی های فردی

و بدتر از آن خصومت های نژادی است ، فقدان همدلی در نوجوانان باعث متوسل شدن به روش های انحرافی بیان خویشتن می شود

بگونه‌ای که گاهی در تضاد با ارزش های اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرد .

در مقوله همدلی نقش مشاوره بارز خواهد بود ، مشاور با بیان واقعی موقعیت ها به همیاری و مشارکت افراد بعنوان زمینه های

رشد اجتماعی اقدام می نماید ، در متعادل کردن عواطف نقش مؤثری دارد ، افراد را حساس به کسب تجارب مختلف می نماید

و به فرد کمک می کند تا با روش بررسی و تحلیل زوایای متفاوت ذهن در فهم عقاید موفق باشد ، باورها را به ثبوت برساند ،

انگیزه های مناسب رفتاری را فراهم آورد ، در شناخت دیگران پیشقدم شود و با تکیه بر استعداد و توانمندیهای خود به ارتباط

مؤثرتر افراد کمک نماید و این همه جز به یاری و کمک مشاورین دلسوز میسر نخواهد شد .

 

8-انعطاف پذیری

دوره جوانی و نوجوانی دوره جوشش هیجانات آدمی است ، آنان باید راههای تشخیص هیجان را در خود و دیگران بیاموزند.

و روش های مقابله با هیجانات و کاهش تأثیرات این پدیده را در رفتار تمرین نمایند .

خشم ، اندوه ، نفرت ، پرخاش و … در صورتیکه کنترل نشوند بهداشت روانی را به طور جدی تهدید می کنند کنار آمدن با این

فشارهای روانی نمونه ای از مهارت های زندگی بشمار می روند .

یأس ، نا امیدی ، اضطراب مزمن و افسردگی از نتایج قرار گرفتن در محیط های پرتنش و پرفشار است که در این مقوله هم

نقش مشاوره در درجه اول قرار دارد .

مشاور به فرد کمک می کند تا منابع و زمینه های فشار روانی را شناسائی کند تا پس از شناخت راههای اثرگذاری بر فشارهای روانی

در کنترل آثار مخرب این نیروها موفق باشد.

از طرفی مشاور راهنمای فرد خواهد شد تا در صورت عدم مقابله با فشارها بتواند در محیط زندگی خود تغییر بوجود آورد و برخی از منابع

فشار را از خود دور سازد ،

صبر ، حوصله ، پذیرش ابتلائات و آزمایشات ، همگی از ابزارهای ایجاد انعطاف و تحمل در آدمی خواهند بود

و مشاور از این ابزارها استفاده لازم را خواهد داشت و اهتمام او در جهت متعادل کردن مراجعین است که به

سهم خود کاری ارزشمند و مقرون به صواب خواهد بود .

 

 نتیجه گیری

در مجموع یادگیری موفقیت آمیز مهارتهای زندگی احساس یادگیرنده  را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می دهد

و علاوه بر آن با تغییراتی که کسب این مهارت در افراد بوجود می آورد برداشت و نگرش دیگران را هم تحت تأثیر قرار می دهد ،

یادگیری مهارت های زندگی در دوران نوجوانی و جوانی اثرات نسبتاً پایداری بر ساخت شخصیت آنان خواهد داشت ، رفتارهای

تحصیلی آنان را مؤثر، آینده نگری آنان را مثبت و انگیزه کاری آنان را مضاعف خواهد نمود .

بنابراین مهارتهای زندگی

الف :‌ یکی از عوامل گسترش بهداشت روانی است .

 ب :‌ ظرفیت ها و کنش های هوش را ارتقاء می بخشد .

 ج : از رفتارهای خشونت آمیز و مخرب فرد جلوگیری می نماید .

د: تقویت خودپنداره و اتکاء به نفس را سبب خواهد شد .

هـ : آسیب های فردی و اجتماعی را از بین خواهد برد .

 و : دانش و نگرش واقعی را فرا راه آدمی قرار خواهد داد .

 ز : ارتباطات اجتماعی آدمی را گسترش خواهد داد .

ح : قدرت تفکر خلاق و انتقادی را در افراد بوجود خواهد آورد .

ط : زمینه ساز ابراز وجود و کسب خودشناسی خواهد بود .

 

 

 

منابع و مأخذ

 

1-آقا زاده ، محرم مقدمات مهارتهای مطالعه و پژوهش ، چاپ اول ، تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ، 1379

2-حسینی ، سید ابوالقاسم  ،‌اصول بهداشت روانی ،‌چاپ دوم ، مشهد : انتشارات دانشگاه مشهد ،‌1363

3-سیف ،‌علی اکبر ،‌روان شناسی پرورشی ، چاپ هفتم . تهران : انتشارات آگاه ، 1371

4-شعاری نژاد ، علی اکبر فعالیت های اجتماعی و گروهی ،‌چاپ دوم . تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ،‌1380

5-شیلینگ ، لوئیس ، نظریه های مشاوره ، ترجمه سیده خدیجه آرین ،‌ تهران انتشارات اطلاعات، 1372

6-طارمیان فرهاد و دیگران ، مهارتهای زندگی ،‌چاپ سوم ، تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ، 1379

 

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.