شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کف پای صاف

کف پای صاف Foot(pes plane) 1

به کاهش ارتفاع قوس داخلی پا صافی کف پا گفته می شود.

درهرپا سه قوس وجود دارد:

 1. قوس طولی میانی .(Medial longitudinal
 2. قوس طولی خارجی . (Lateral longitudinal)
 3. قوس عرضی(Transverse)

تقسیم بندی کف پای صاف:

 1. کف صاف به خارج چرخیده.(pes plan valyus)
 2. به سمت داخل خم و به خارج چرخیده.
 3. قوس دارطبیعی و به سمت خارج چرخش پیداکرده. (Valyus Foot)

نقاطی در پا وجود دارد که وزن بدن از آن نقطه به زمین انتقال می یابد:

 1. پاشنه« علت ضخامت پاشنه فشاری است که برآن وارد می شود».
 2. انتهای متاتارس اول
 3. انتهای متاتارس پنجم

اتصال آنها که تشکیل دهنده یک مثلث (Arch) می باشند.

خصوصیات قوس پا: قوس ها دارای انعطاف پذیری بوده وتحرکی که در قوس وجود دارد« حالت تعادل دارند».

ثبات پا وتحمل فشار« پریدن از بالابه سمت پائین».

کف پای صاف Foot(pes plane) 1

عوامل ایجاد کننده صافی کف پا

 

 1. نوع مادر زادی (Congenital) بدترین نوع کف صاف پای صاف است و نیاز به جراحی دارد.
 2. نوع ارثی (Heriditary) بحث ژن مطرح است« از قبل وجود داشته،از والدین».
 3. نوع اکتسابی (Acquired) بحث ما بیشتر بر روی این نوع عارضه متمرکز می گردد.

 

کف پای صاف نوع اکتسابی

 • خواباندن بچه روی شکم:

پاها به سمت بیرون می چرخد،در این حالت لبه داخلی پا روی زمین قرارمی گیرد« پابه سمت خارج می چرخد».

چون نوزاد قبل از به دنیا آمدن در مایع آمینیون به حالت آزاد چرخش داشته، درصورتی که حال با تشک سفت برخورد می نماید.

 • چرخش ران هابه خارج « عضلات به خارج چرخانده ران کوتاه می شوند» لبه داخلی پا با زمین تماس پیدا می کند.

 

 • مرحله اول بزرگ شدن بچه:

دو زانو نشستن بچه ها،آشیل وعضلات دوقلو کوتاه می شوند.

« خانم هایی که از کفش پاشنه بلند استفاده می کنند».

حالت راه رفتن روی پاشنه وپنجه می باشد.(Heel – Toe) چون پاشنه بالانمی آید به سمت بیرون چرخانده،

قسمت داخلی پابا زمین تماس پیدا می کندکه منجربه صافی کف پامی گردد.

 

 • مرحله دوم:

بازی فوتبال و دویدن.درد درکدام نقطه پا پیدا می شود.(Shin Splint) ،

در این حالت چون چرخش عضلات به خارج می باشد،درد در ساق پاقسمت خارجی عضلات نازک نی نمایان می گردد.

گرفتگی عضلات پا باعث چرخش آنهابه خارج می باشد و قرارگرفتن لبه داخلی پا به سمت خارج و تکرارآن صافی کف پامی باشد.

 

 • مرحله سوم:

اگر بچه ها چاق باشند(فشار منتقل شده بر قوس های پاکه اعمال وزن زیاد به مدت زمان طولانی می تواند منجربه کف پای صاف گردد.

 

 • کفش نامناسب «کفش هایی که دارای زیره پارچه ای نازک هستند»

 

 • صاحب شغل شدن درکارخانه ها:انجام مشاغل سنگین یا ایستادن طولانی مدت باعث ایجاد کف پای صاف می گردد.

 

 • سن« پیری» Senile درطول سال ها لیگامنت ها ضعیف،عضلات سست،استخوان ها پوک می شوند،

این فشارها باعث صافی کف پا می شوند.

 

 • بعضی از رشته های ورزشی « وزنه برداری».

 

 • شل شدن رباط(Ligament Laxity) زمانی که پا را بلند می کند قوس دار،ولی وقتی که روی زمین می گذارد پهن می شود.                                                                                                                                                                                            
کف پای صاف Foot(pes plane) 1

         

پای پهن(Sapling Foot) چندنوع کف پا داریم

 • اصلاح ناپذیر (Rigicl) سفت قابل درست شدن نیست.
 • اصلاح پذیر (Mobile) متحرک هنوز سفت نشده برگشت پذیر است.بحث ما روی اصلاح پذیر می باشد.

عوارض ناشی ازکف پا: تغییرات کفش«قسمت داخلی برآمدگی پیدا می کند».

 • درد در ناحیه قوزک داخلی به علت کشش بافت های نرم.
 • درد در کنار خارجی پابه علت فشردگی استخوان ها.
 • شست به سمت انگشت کوچک منحرف می گردد« شست کجی»Hallux Valyus
 • درد در لیگامنت ها و بافت های داخلی زانو.
 • فشردگی استخوان ها درکنار داخلی زانو که منجر به درد می شود.
 • خستگی زود رس در این گونه از افراد.
 • در این حالت کنار داخلی کفش دچار سائیدگی می شود.
 • برخورد پا با زمین وعکس العمل نیروی وارده از زمین که منجربه کمر درد می گردد« چون خمیدگی پاباعث کج وارد شدن نیرو به ستون فقرات می گردد».                                                                                                                                                                            

تشخیص صافی کف پا

 • قوس های پا

 1. در قوس طولی خارجی پا دو ردیف استخوان دخالت دارند.« از انگشت دوم».
 2. در قوس طولی داخلی پا سه ردیف استخوان دخالت دارند(شکل 2).

صافی کف پا

 • تغییر رنگ پوست« روشن تر است».
 • اثرپا بیشتر ازحد معمول باشد.« استفاده از جعبه آینه دار» ( Podes cope).
 • ازپشت به تاندون آشیل نگاه کردن که به سمت بیرون منحرف می شود{« بررسی وضعیت تاندون آشیل».

در پای طبیعی درقسمت خارجی پاشنه می باشد}.

 • قرار دادن پاها روی هم،وعلامت گذاری زیرقوزک داخلی درفاصله حدود 5/2 سانتی متری استخوان ناوی برجستگی شست،

« اگربه استخوان پنجم پا خط رسم گردد باید روی قوزک قرار بگیرد».درحالت طبیعی باید روی خط باشد .Fees Line

پایی که قابل اصلاح باشد زمانی که انگشتان بالا می آید قوس ایجاد می شود.« ایجاد قوس باعث بالاآمدن انگشتان می باشد».

کف پای صاف Foot(pes plane) 1

اصلاح صافی کف پا

 • چرخانیدن پابه سمت داخل در این حالت حداقل 30 ثانیه حفظ گردد« از بالا وپائین زانوگرفته شود».
 • کوتاهی تاندون آشیل کشاندن پابه سمت خودش«بالا» باپارچه.
 • تقویت برای تاندون آشیل« استفاده از تخته با زاویه 30 درجه روی زمین وتکیه به دیوار».

اغلب درد مربوط به اندام تحتانی کمر،زانو،آشیل از بین می رود.

 • کشیدن پا با دست« توسط یارکمکی» که به ساعد چسپیده است.

درمورد بچه تا سن 3 سالگی نمی توان اظهارنظر نمود،چون چربی های بدن او کاملاً هماهنگ نشده است.

 • قرار دادن پارچه نازک زیر پا و باخم کردن انگشتان پارچه زیر پا جمع می شود.

عضلات خم کننده انگشتان درحفظ قوس پا نقش دارند.

 • برای تقویت بهتر« سطح پیشرفته تر» روی پارچه وزنه قرارمی دهیم.
 • راه رفتن روی لبه داخلی پا« عضلات بداخل چرخاننده پا کارمی کنند،درشت نی قدامی».
 • راه رفتن روی پاشنه پا کشیدن آشیل و تقویت عضلات درشت نی.
 • راه رفتن به شکل« تی»T.
 • راه رفتن در زمین های شنی،چرخاندن کف پا بداخل و بعداً قرار دادن روی شن.
 • استفاده ازتوپ و خم کردن انگشتان روی توپ،خم کننده ها تقویت می شوند.

« خم کردن انگشتان و چرخش بداخل، خم کردن انگشتان بداخل و مقاومت ایجاد کردن بادست».

 

با این حرکات قوس کف پا اصلاح می گردد و به تنهایی اثری ندارد.

 • در درجه اول باید ازکفی طبیعی استفاده نماید.
 • کفی طبی درست باشد.
 • برای درست شدن صافی کف پای بچه هاتاسن 12 ساله درخانه تا مادامی که سرپا هستند باید از دمپایی طبی قوس دار استفاده نمایند.
 • افرادی که صاف کف پا دارند و رباط آنها شل می باشد،به هیچ وجه قابل اصلاح نیستند،

اما اگر ازکفی طبی استفاده کنند مشکلی برای آنها ایجاد نمی گردد.

 • اگر ورزش های اصلاحی درست انجام دهند،وکفش آنها دارای کف طبی باشد درعرض دو تاچهار سال صافی کف پا درست می شود.
 • در صورت استفاده از کف طبی درست بازهم پس از مدتی قوس پا اصلاح می گردد،

قوس که درست گردد به مرور زمان طول آنها کوتاه می شود و قوس ایجاد می گردد« از طریق ایجاد عضلات طول آنهاتغییر می یابد».

 • آنهایی که سنی از صافی کف پاهایشان گذشته،در سنین بالا اگر حرکات اصلاحی انجام دهند صافی کف پا اصلاح می شود.

کف پای صاف Foot(pes plane) 2

 کف پای صاف از جمله ناهنجاری های وضعیتی است که بدلایل مختلف از جمله گذاشتن پنجه پا رو به بیرون وراه رفتن اصطلاحا (toe out)بوجود می آید .

هنکامی که پا به بیرون چرخش پیدا می کند قوس کف پا از بین رفته و کف پا صاف می شود .

عضله سوم نازک نئی ؛ عضله نگهدارنده قوس کف پا است و تضعیف این عضله هم باعث صافی کف پا می شود .

شکل فوق از بالا به پایین قوس زیاد کف پا ؛وضعیت نرمال و کف پای صاف را نشان می دهد

کف پای صاف گاهی به دلایل فوق است و قاعدتا” قابل درمان است ولی گاهی این وضعیت ثابت شده و با حرکات درمانی قابل درمان نیست .

اگر از پشت به پای فرد در حال ایستاده نگاه کنیم فردی که کف پایش صاف است پاشنه پایش بصورت پیچ خورده دیده می شود .

اگر فرد با پای برهنه بر روی سطحی صاف مثل موزائیک راه برود 

بعد از چند قدم راه رفتن با نگاه کردن به کف پا میتوان فهمید که فرد کف پای صاف دارد یا نه .

به این شکل که اگر تمام سطح کف پا بازمین تماس داشته باشد تمامی آن خاکی می شود

و این پا دچار کف پای صاف است و لی اگر قسمت قوس کف پا خاکی نشده باشد به این معنی است که کف پا صاف نیست .

درمان

قبل از هر چیز با استفاده از کفی های طبی مخالفم و استفاده از آنها را به هیچ عنوان توصیه نمی کنم 

در مر حله اول راه رفتن روی یک خط صاف در حالی که پنجه های پا رو به بیرون نباشد وکاملا” مستقیم را توصیه می کنم .

دوم ماساژ کف پا با استفاده از یک بطری می توانید کف پا را ماساژ دهید

بدین شکل که بطری را روی زمین قرار داده کف پا را روی آن قرار دهید و بآرامی به جلو و عقب حرکت دهید .

این حرکت پا را برای برگشتن به وضعیت صحیح کمک می کند .

با استفاده از یک حوله هم می توانید با کمک دو دست کف پا را ماساژ دهید .

با استفاده از همین حوله می توانید حرکت تقویتی برای عضلات کف پا را مانند شکل انجام دهید .

حرکت بعد بلند شدن روی پنجه پا هاست .

در حالی که دست ها را برای حفظ تعادل به دیوار زده اید پاها را به انداز ه عرض شانه ها باز کرده در وضعیت صحیح پنجه ها کمی به داخل روی پنجه ها بلند شوید . این حرکت را چندین بار در هر نوبت وچند نوبت در روز انجام دهید .

حرکت فوق هم برای تقویت عضلات کف پا مناسب است .

استفاده از کفی های طبی زمانی مناسب است که شما بخواهید مسافت های طولانی را راه پیمایی کنید

و صافی کف پای شما هم بقدری باشد که پا کاملا” تغییر شکل یافته باشد

و شما توان راه رفتن بدون کفی طبی را نداشته باشید

در غیر اینصورت استفاده از کفی طبی جز اینکه عضلات نگهدارنده قوس کف پا را ضعیف تر کنند کاری انجام نخواهند داد .

همانطور که قبلا” ذکر شد عضله سوم نازک نئی و عضلات کف پایی نگهدارنده قوس کف پا هستند

و استفاده از کفی و دمپایی طبی باعث حذف عضله از کار آن است و عدم بکار گیری عضله باعث آتروفی یا به عبارتی کوچک و ضعیف شدن عضله می شود .

شما می توانید حین انجام تمرینات از دمپایی طبی استفاده کنید و در بقیه موارد با راه رفتن صحیح به رفع مشکل خود بپردازید .

بعضی از پزشکان گاها” مشتاق دیدار مجدد شما هستند .

 

شکل زیر از بالا به پایین قوس زیاد کف پا ؛وضعیت نرمال و کف پای صاف را نشان می دهد

کف پای صاف گاهی به دلایل فوق است و قاعدتا” قابل درمان است ولی گاهی این وضعیت ثابت شده و با حرکات درمانی قابل درمان نیست .

اگر از پشت به پای فرد در حال ایستاده نگاه کنیم فردی که کف پایش صاف است پاشنه پایش بصورت پیچ خورده دیده می شود .

           

اگر فرد با پای برهنه بر روی سطحی صاف مثل موزائیک راه برود  بعد از چند قدم راه رفتن با نگاه کردن به کف پا میتوان فهمید که فرد کف پای صاف دارد یا نه .

به این شکل که اگر تمام سطح کف پا بازمین تماس داشته باشد تمامی آن خاکی می شود و این پا دچار کف پای صاف است و لی اگر قسمت قوس کف پا خاکی نشده باشد به این معنی است که کف پا صاف نیست .

درمان

قبل از هر چیز با استفاده از کفی های طبی مخالفم و استفاده از آنها را به هیچ عنوان توصیه نمی کنم 

در مر حله اول راه رفتن روی یک خط صاف در حالی که پنجه های پا رو به بیرون نباشد وکاملا” مستقیم را توصیه می کنم .

دوم ماساژ کف پا با استفاده از یک بطری می توانید کف پا را ماساژ دهید بدین شکل که بطری را روی زمین قرار داده کف پا را روی آن قرار دهید و بآرامی به جلو و عقب حرکت دهید .

این حرکت پا را برای برگشتن به وضعیت صحیح کمک می کند .با استفاده از یک حوله هم می توانید با کمک دو دست کف پا را ماساژ دهید .

 

درمان کف پای صاف

با استفاده از همین حوله می توانید حرکت تقویتی برای عضلات کف پا را مانند شکل انجام دهید .

حرکت بعد بلند شدن روی پنجه پا هاست

در حالی که دست ها را برای حفظ تعادل به دیوار زده اید پاها را به انداز ه عرض شانه ها باز کرده

در وضعیت صحیح پنجه ها کمی به داخل روی پنجه ها بلند شوید .

این حرکت را چندین بار در هر نوبت وچند نوبت در روز انجام دهید .

حرکت فوق هم برای تقویت عضلات کف پا مناسب است .

استفاده از کفی های طبی زمانی مناسب است که شما بخواهید مسافت های طولانی را راه پیمایی کنید

و صافی کف پای شما هم بقدری باشد که پا کاملا” تغییر شکل یافته باشد و شما توان راه رفتن بدون کفی طبی را نداشته باشید

در غیر اینصورت استفاده از کفی طبی جز اینکه عضلات نگهدارنده قوس کف پا را ضعیف تر کنند کاری انجام نخواهند داد .

همانطور که قبلا” ذکر شد عضله سوم نازک نئی و عضلات کف پایی نگهدارنده قوس کف پا هستند و استفاده از کفی و دمپایی طبی باعث حذف عضله از کارآن است

و عدم بکار گیری عضله باعث آتروفی یا به عبارتی کوچک و ضعیف شدن عضله می شود .

شما می توانید حین انجام تمرینات از دمپایی طبی استفاده کنید و در بقیه موارد با راه رفتن صحیح به رفع مشکل خود بپردازید .

بعضی از پزشکان گاها” مشتاق دیدار مجدد شما هستند .

کف پای صاف Foot(pes plane) 1

ورزش های اصلاحی صافی کف پا

کاهش ارتفاع قوسی طولی داخلی پا یا همان کف پای صاف با علائم وعوارضی مانند بیرون زدگی استخوان ناوی در لبه داخلی پا،

تبدیل تقعر داخلی پا به تحدب، کاهش ارتفاع لبه داخلی پا تا زمین،

افزایش سطح تماس کف پا با زمین، انحراف انگشت شست به خارج، برآمدگی کفش در قسمت داخل، انحراف وتر آشیل به خارج،

بروز درد در قسمت داخلی و خارجی مچ پا، خستگی زودرس، تمایل زانو به تغییر شکل ( زانوی ضربدری ) همراه است.

این عارضه دارای علل مختلفی از جمله وراثت، وزن زیاد، پای پهن، کوتاهی وتر آشیل، انحراف قسمت جلو یا عقب پا به خارج است.

▪ برای رفع این عارضه روزانه حداقل بین ۱۵-۱۰ دقیقه ورزش های زیر را انجام دهید و توجه داشته باشید

هرچه مدت تمرین و یا دفعات آن در طول روز افزایش پیدا کند، روند درمان سریع تر پیش خواهد رفت،

در بچه ها با تمرین های مداوم معمولا بعد از ۴ تا۲ سال تغییر شکل اصلاح می شود .

 

 استفاده از کفی و یا کفش طبی برای از بین بردن این عارضه بسیار مفید است

چون باعث می شود پا در تمام طول روز در وضعیت مناسب و اصلاح شده قرار بگیرد.

▪ در صورتی که صافی کف پای شما به دلیل کوتاهی وتر آشیل است،

باید ورزش های کششی انجام دهید که ساده ترین این ورزش ها ایستادن روی جعبه شیب دار است.

به گونه ای روی جعبه شیب دار بایستید که پنجه پای شما به سمت بالا و پاشنه پاهایتان در پایین قرار بگیرد.

▪ پارجه نازکی زیر پای خود بیندازید و سعی کنید با خم کردن انگشتان پاهای خود آن را به سمت کف پا جمع کنید.

▪ پای خود را روی توپ تنیس قرار دهید، انگشتان پا را به سمت پایین خم کنید وسپس قسمت جلو پا را به داخل بچرخانید.

▪ با پای برهنه روی لبه خارجی پا راه بروید، این حرکت باعث تقویت عضلات به داخل چرخاننده پا می شود.

▪ برای تقویت عضله درشت نی قدامی و کشش وتر آشیل در حالی که پا را به داخل می چرخانید، روی پاشنه پا راه بروید.

2
دیدگاه‌های نوشته

*
*

  حسین 30 فروردین, 1399 پاسخ

  با درود فراوان
  بسیار توضیحات عالی ، پسندیده و کاملا قابل فهم که میتوان از آن نتیجه گرفت .

   طاهر نجفی 4 اردیبهشت, 1399 پاسخ

   درود بر شما
   خوشحالیم که مطلب مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته است

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.